Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

Như Nguyện


Ta g¥p em Çêm Giáng Sinh r¿c r
Đôi m¡t em dÜ©ng nhÜ cä bÀu tr©i
Trong Çôi m¡t Ãy bình yên và trong sáng
Ta ch®t thèm m¶t nø hôn trên m¡t em
 
Em Çã ljn mang bao ÇiŠu kÿ äo
M¡t nai xanh ngây ngô choáng ng®p hÒn
Ta nhÜ th‹ chìm sâu vào Çôi m¡t
ThÃy bình yên và thÃy cä tình ngÜ©i
 
Ôi em nhÕ hiŒn thân tình nhân loåi
Tim bao dung và ánh m¡t lå kÿ
Tìm trong em bi‰t bao ÇiŠu m§i lå
Tìm trong ta nhÜ nguyŒn ܧc màu tr©i
 
ñôi m¡t em xanh màu nhung huyŠn ho¥c
Träi trong ta tình nhân loåi thi‰t tha
ñem ban phát cho cõi Ç©i trÀn tøc
Ánh m¡t em và cä trái tim hÒng.

Viết cho Như Nguyện Lê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét